Artikler

Fagartikler innenfor finansforvaltning, kommunal økonomi og internkontroll. 

Klar- ferdig- gå. Budsjettprossesen er i gang!

budsjett økonomiplan Sep 18, 2020

De aller fleste er godt i gang med budsjettprosesen for 2021-2024. Mange begynte forhåpentligvis for lenge siden med dialog og forventningsavklaring til alle parter. Hva skal prioriteres i år? Vi kan ikke kjøpe alt. Det prøver jeg å lære mine barn. Jeg sier til størstemann: "Hvis du vil ha denne gummiballen som er like slimete som en frosk, så blir det ikke lørdagsgodt." 

 

Det er store forskjeller hvordan det jobbes rundt omkring, men sum summarium er det å lage en plan for hvordan kommunen skal jobbe de neste årene, for å nå de langsiktige målene langt der framme. Vi fordeler pengesekken utover alle tjenestene, skole, helse, vei, kultur og så videre. Pluss noe til dårlige tider. 

 

Sett metaforisk sett, så er det smart å ha en mål eller visjon hvor vi skal langt der framme. Se en skipper på en båt, hvis ikke hen har en plan, så...

Les mer

Bryter vi kommuneloven?

Følger vi loven om internkontroll i organisasjonen? Det er noe vi bør stoppe opp og ta en fot i bakken med jevne mellomrom.

 

For den nye kommuneloven som kom i fjor har mye mer fokus på internkontroll enn det har vært tidligere. Jeg personlig synes det er kjempe bra! For det er jo en trygghet for deg som øverste leder, leder generelt i organisasjonen eller ansatt som gjør jobben. For skulle noe skje, så har dere rutiner og arbeidsbeskrivelser som sier noe om hvordan dere skal jobbe, og hva slags kontrolltiltak som skal settes i gang.

 

Her er noen tips som kan stilles når det skal lages prosedyrer:

  • Hva gjør dere?
  • Hvordan skal oppgaven utføres?
  • Hvorfor skal dere gjøre dette?
  • Hvem skal gjøre denne oppgaven?
  • Hvem har ansvaret?
  • Når skal dette gjøres?

 

Når vi ser på finansområdet, så er det store summer vi jobber med. Da er det viktig å ha...

Les mer

Internkontroll- løftet opp i ny spennende drakt i kommuneloven

Internkontroll er oppfattet for mange som svært kjedelig. Det er noe mange må forholde seg til, og rutiner lager nærmest på ren tvang. Hvis det finnes rutiner og prosedyrer i det hele tatt.

 

Det finnes begreper som internkontroll, kvalitet og HMS. Disse brukes i skjønn forening om en annen. Men internkontroll er alt dette, en felles paraply og lederverktøy for å måle hvordan vi ligger an og om vi gjør det vi skal. For det er både lovpålagte og selvpålagte ting vi må forholde oss til. Internkontroll handler om å ha et felles mål som kommunen (gjelder fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak, men for å gjøre det enkelt sier jeg kommuner). Dit skal vi, og peker framover. Hvordan vet vi at vi har havnet der?

Jo, med gode SMART* mål som hele organisasjonen kjenner til. 

Her er noen spørsmål dere kan stille dere:

  • Hvilke langsiktige mål...
Les mer

Hvorfor må vi tenke på risiko i alt vi gjør?

Idag skal vi snakke litt om risiko. For det finnes alle mulige typer risiko rundt en kommune, fylkeskommune eller kommunalt foretak.

 

Men vi skal ikke ta alt, men si litt om det som handler om finans.

 

En kommune, kommunalt foretak eller fylkeskommune risiko som:

  • Markedsrisiko
  • Kredittrisiko
  • Likviditetsrisiko
  • Renterisiko
  • Valutarisiko
  • Refinansieringsrisiko

 

Markedsrisiko er risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de verdipapirmarkedene kommunen er eksponert for. For eksempel hvis dere er i aksjemarkedet. Denne risikoen kan dere redusere ved å ikke ha alle eggene i en kurv.

 

Kredittrisiko er det samme som utstederrisiko. Det er faren hvis motparten ikke klarer å innfri sine forpliktelser. For eksempel hvis vi plasserer våre penger i en obligasjon, og motparten ikke betaler pengene tilbake ved forfall. Jo lengre løpetid produktet har, jo høyere er...

Les mer

Administrative rutiner i finansforvaltning

Administrative rutiner må kommuner fortsatt ha etter kommuneloven § 25. Det er kommunedirektørens ansvar å utarbeide dette, og få det sammen med finansreglementet kvalitetssikret.

Her er tips til hva vi mener slike prosedyrer bør inneholde:

- Hva er formålet med forvaltningen?

- Ansvaret, hvem gjør hva? Når skal det gjøres?

- Hvordan gjør dere det med:

  • Likviditetsoppfølging? Hvem har ansvaret? Hvordan gjøres det? Har dere likviditetsbudsjett?

 

  • - Låneopptak. Når gjøres det? Hvme gjør det? Hvordan skal dette følges opp i forhold til reglementet?

 

  • Oppfølging og rapportering? Hvordan rapporteres det til kommunestyret? Hvilke måltall?

 

  • Avvik? Hvordan følges det opp?

 

  • Budsjettering? Hvilke tall skal settes i tabell, hvordan skal dere formidle til leseren på en enkel og oversiktlig måte.

 

  • ...
Les mer

Referanseindeks

Når man skal lage nytt finansreglement skal en ifølge forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning, vite hvilken avkastningsmål kommunen skal søke etter. Avkastningsmål vil jo selvfølgelig avhenge av hvilken risiko dere tar.

Det finnes mange måter til Roma er det noe som sier, og det stemmer også her.

Alt etter hva det er du skal plassere i, kan du eksempelvis sammenligne med:

 

Det viktigste er at du sammenligner epler og epler, og ikke epler mot pærer. Samtidig skal det være lett for dere i en hektisk hverdag å hente tallene kjapt ut. 

Skal dere sammenligne pengemarkedsfond eller andre bankkontoer, anbefaler vi bruk av ST1X. Noen bruker også 3 MND nibor pluss en eventuell margin, eksempelvis 50-70 basispunkter.

Margin betyr altså et påslag...

Les mer

Pengemarkedsrente 3 MND nibor?

 

I forrige artikkel skrev jeg at du kunne sammenligne gjennomsnittlig lånerente med pengemarkedsrenta 3 mnd nibor.  Jeg har fått noen spørsmål om hvilken rente dette er. Derfor tenkte vi at det ville være greit å si litt om det hvis det er noen som vil vite litt er.

 

Norwegian Interbank Offered rate (NIBOR) er den renta norske banker er villige til å låne hverandre for i en spesifisert periode.  

 

NIBOR settes hver dag kl 12, hvor det beregnes et gjennomsnitt av de renter som panelbankene for NIBOR settes, de laveste og høyeste rentene utelates. Rentene som panelbankene publiseres skal reflektere de renter den enkelte bank vil kreve for utlån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet.

NIBOR skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager.  

 

De mest brukte...

Les mer

Analysere finans i årsberetningen

 

Finans i kommuner er vel det som står mitt hjerte nærmest. Det gjør at en kommune kan bygge sykehjem til bestemor, barnehage til barna våre eller lage gode vann og avløpsrør. Slik systemet er bygd opp, må de aller fleste kommuner ta opp lån til disse investeringene.

 

Kommuneloven stiller krav at kapitalkostnadene som renter og avdrag skal dekkes av driften. Derfor er årsberetningen en god arena til å fortelle mer om finans. Finans er jo så gøy!

 

Her bør dere se nærmere på utviklingen i lånegjelden og hvilke nye investeringer er startet opp. Opplysninger om gjennomsnittlig lånerente, sammenlignet med for eksempel pengemarkedsrenta 3 mnd Nibor.

 

Dere skal også ta med netto lånegjeld per innbygger, og denne bør legges i en graf for best mulig fremstilling. Dere kan også sammenligne med andre kommuner.

 

Så har jeg sett...

Les mer

Årsberetning

 

Revisorer fikk utsettelse på grunn av korona til å revidere regnskapene til kommunene.

Det betyr at kommuner får utsettelse til å levere årsmeldingene sine. For denne skal vedtas sammen med årsregnskapet med ny frist i september.

 

I dag skal vi snakke litt om en del av elementene i årsberetningen. For jeg har den siste tiden snakket med mange kommuner som enten trenger hjelp til å skrive, eller prat om hva den skal inneholde.

 

Årsberetningen er den forskriftsbestemte rapporteringen kommunen, som skal være et substitutt til årsregnskapet. Den har flere navn, årsmelding eller årsrapport, men årsberetningen inneholder en del faste elementer. Årsberetningen skal opplyse kommunestyret om den økonomiske stillingen, og andre hendelser som har skjedd i løpet av året. Her bør en også ta med tall fra noen år tilbake for å se det store...

Les mer

Kommunale garantier og Corona

Uncategorized Mar 23, 2020

I denne surrealistiske tiden er det masse som skjer, som en kanskje ikke hadde sett for seg for ett år siden. Knapt nok for en måned siden vil jeg påstå.

 

I denne artikkelen skreiv jeg om kommunale garantier. 

 

I disse dager er det mange bedrifter, lag og foreninger som sliter økonomisk. Jeg leser daglig om idrettslag som kanskje må avlyse store arrangementer nå i 2020, og hva det vil si for økonomien deres hvis dette skjer.

 

Spesielt hvis denne fasen vil vedvare over lengre tid.

 

Vil da kommunale garantier være en udetonert bombe?

 

Vil det komme ras av brev fra bankene som har lån med kommuner som kausjonister?

Dette være mange forskjellige lag, foreninger, kommunale foretak, såkalte nonprofit selskaper.

 

For mange kommuner har med sin anstrengte økonomi, neppe økonomi til å hjelpe alle på fotene.

Dette gjelder ikke alle, for ofte...

Les mer
Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.