Artikler

Fagartikler innenfor finansforvaltning, kommunal økonomi og internkontroll. 

Pengemarkedsrente 3 MND nibor?

 

I forrige artikkel skrev jeg at du kunne sammenligne gjennomsnittlig lånerente med pengemarkedsrenta 3 mnd nibor.  Jeg har fått noen spørsmål om hvilken rente dette er. Derfor tenkte vi at det ville være greit å si litt om det hvis det er noen som vil vite litt er.

 

Norwegian Interbank Offered rate (NIBOR) er den renta norske banker er villige til å låne hverandre for i en spesifisert periode.  

 

NIBOR settes hver dag kl 12, hvor det beregnes et gjennomsnitt av de renter som panelbankene for NIBOR settes, de laveste og høyeste rentene utelates. Rentene som panelbankene publiseres skal reflektere de renter den enkelte bank vil kreve for utlån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet.

NIBOR skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager.  

 

De mest brukte...

Les mer

Analysere finans i årsberetningen

 

Finans i kommuner er vel det som står mitt hjerte nærmest. Det gjør at en kommune kan bygge sykehjem til bestemor, barnehage til barna våre eller lage gode vann og avløpsrør. Slik systemet er bygd opp, må de aller fleste kommuner ta opp lån til disse investeringene.

 

Kommuneloven stiller krav at kapitalkostnadene som renter og avdrag skal dekkes av driften. Derfor er årsberetningen en god arena til å fortelle mer om finans. Finans er jo så gøy!

 

Her bør dere se nærmere på utviklingen i lånegjelden og hvilke nye investeringer er startet opp. Opplysninger om gjennomsnittlig lånerente, sammenlignet med for eksempel pengemarkedsrenta 3 mnd Nibor.

 

Dere skal også ta med netto lånegjeld per innbygger, og denne bør legges i en graf for best mulig fremstilling. Dere kan også sammenligne med andre kommuner.

 

Så har jeg sett...

Les mer

Årsberetning

 

Revisorer fikk utsettelse på grunn av korona til å revidere regnskapene til kommunene.

Det betyr at kommuner får utsettelse til å levere årsmeldingene sine. For denne skal vedtas sammen med årsregnskapet med ny frist i september.

 

I dag skal vi snakke litt om en del av elementene i årsberetningen. For jeg har den siste tiden snakket med mange kommuner som enten trenger hjelp til å skrive, eller prat om hva den skal inneholde.

 

Årsberetningen er den forskriftsbestemte rapporteringen kommunen, som skal være et substitutt til årsregnskapet. Den har flere navn, årsmelding eller årsrapport, men årsberetningen inneholder en del faste elementer. Årsberetningen skal opplyse kommunestyret om den økonomiske stillingen, og andre hendelser som har skjedd i løpet av året. Her bør en også ta med tall fra noen år tilbake for å se det store...

Les mer

Kommunale garantier og Corona

Uncategorized Mar 23, 2020

I denne surrealistiske tiden er det masse som skjer, som en kanskje ikke hadde sett for seg for ett år siden. Knapt nok for en måned siden vil jeg påstå.

 

I denne artikkelen skreiv jeg om kommunale garantier. 

 

I disse dager er det mange bedrifter, lag og foreninger som sliter økonomisk. Jeg leser daglig om idrettslag som kanskje må avlyse store arrangementer nå i 2020, og hva det vil si for økonomien deres hvis dette skjer.

 

Spesielt hvis denne fasen vil vedvare over lengre tid.

 

Vil da kommunale garantier være en udetonert bombe?

 

Vil det komme ras av brev fra bankene som har lån med kommuner som kausjonister?

Dette være mange forskjellige lag, foreninger, kommunale foretak, såkalte nonprofit selskaper.

 

For mange kommuner har med sin anstrengte økonomi, neppe økonomi til å hjelpe alle på fotene.

Dette gjelder ikke alle, for ofte...

Les mer

Dokumentasjonsplikt i kommunen ved låneopptak

Departementet er tydelig på at det er kommunens ansvar å følge kommunelovens regler om lovlige låneformål.

Kommunen skal ikke ta opp lån utover det kommunestyret har vedtatt.

 

For å sikre dette dokumentasjonskravet, har kommunen en plikt om å dokumentere at lånet er tatt opp til et lovlig formål og lånet er innenfor vedtatt økonomiplan.

 

Hvis dere refinansierer lån, må dere ha kontroll på når lånet opprinnelig ble tatt opp. Her anbefales det å legge ved vedtaket i dokumentasjonen internt til lånet. Når dere refinansierer lån 1, kan dere hente vedtaket med en gang når banken krever det.

 

I tillegg skal dere legge ved kommunens finansreglement, slik at långiver kan se til enhver tid at kommunen følger vedtatte rammer og fullmakter.

 

Hvis lånet innebærer vesentlig finansiell risiko eller tatt opp til...

Les mer

Lånegjeld og Corona

Det er mange kommuner som forhåpentligvis tenker litt på hva det som skjer i verden, har å si for gjeldsporteføljen sin.

 

Kapitalmarkedet får kjørt seg for tiden. Børsene peker en vei, og det er nedover. Rentene faller over hele verden, også i Norge.

 

Da tenker mange at lånerenta også vil bli lavere?

Nei, ikke nødvendigvis like lav som styringsrenta.

 

Selv om en kommune ikke kan gå konkurs, påvirkes dere av det som skjer ellers i markedet. For når risikoen er stor for at bedrifter går konkurs, går kredittmarginene opp. NIBOR renta fastsettes utfra styringsrenta, og hva bankene er villig til å gi i renter på lån til andre banker.

 

I tillegg kommer en kredittmargin på toppen som det kommunen får i rente på et lån.

 

Så hva gjør dere?

 

Hvis dere har i deres strategi at forfall på neste...

Les mer

Kommunale avdrag på lånegjeld

Kommuner skal betale avdrag på sine lån, og dette er selvfølgelig også videreført i den nye kommuneloven.

Minimumsavdragene baseres på kommunens totale lånegjeld eks. startlån. Disse beregnes for seg selv.

 

Minimumsavdraget beregnes utfra årets avskrivninger av kommunens anleggsmidler, den bokførte verdien på samlet lånegjeld og den bokførte verdien på avskrivbare anleggsmidler.

Det er verdien av kommunens lånegjeld og anleggsmidler ved inngangen av regnskapsåret som legges til grunn.

 

Hvis dere har lån med sertifikat- og obligasjonsbetingelser, velger dere et lån som betales ned enten i sin helhet eller delvis. Eksempelvis at dere har et sertifikatlån med forfall i slutten av året som brukes til å betales minimumsavdrag (eller mer hvis dere har vedtatt det).

 

En utfordring dere kan ha:

 Hvis vi har vedtatt å ta opp 200...

Les mer

Vesentlig finansiell risiko

Vi har skrevet om vesentlig økonomisk risiko, og nå skal vi ta for oss finansiell risiko.

 

Departementet skrev i proposisjonen at det må skilles mellom midler som skal forvaltes kortsiktig, og midler som skal forvaltes langsiktig. De midlene som skal utgjøre kommunens løpende likviditet, må forvaltes med lav risiko og høy likviditet. Eksempler vil være på en vanlig bankkonto, høyrentekonto eller pengemarkedsfond med lav risiko. For midler som skal forvaltes i et lengre tidsperspektiv, åpner kommuneloven fortsatt at kommunen kan ta noe høyere risiko, så fremst det ikke innebærer økonomisk risiko for kommunen.

For å finne ut hva som er kortsiktig likviditet og hva som er langsiktig likviditet, kan dere se på hvordan inn- og utbetalingene har vært de siste årene. Inntektene til en kommune, vet vi jo når kommer. Det samme når...

Les mer

Vesentlig økonomisk risiko

Et begrep som brukes i forbindelse til kommuner, og betyr at kommunen skal ivare ta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt.

 

Det betyr at det er kommunens eget ansvar å ha en langsiktig økonomiforvaltning. Kommunen skal ha samordnede og realistiske planer for egen økonomi og for lokalsamfunnets utvikling, samt forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning.

 

Det er spesifisert når en avtale er ugyldig i forbindelse med finansforvaltning og garantisaker.

 

Når den nye kommuneloven var til utforming så ikke utvalget det hensiktsmessig å detaljregulere hva som er vesentlig økonomisk risiko. De mente at det var opp til hver kommune ut fra sin økonomiske stilling og hvilken økonomisk evne de har til å dekke et potensielt tap.

 

Kommunen må for eksempel se på sin samlede utlånsportefølje. For i praktisk er det mange kommuner som får søknader om...

Les mer

Økonomiske nøkkeltall- hva skal man velge i en analyse? Del 2

 

Dette temaet er delt opp i to artikler. For her kan vi skrive om så mangt, men vi skal holde det på en enkel og oversiktlig måte. 

 

Her kunne dere lese om hva dere skal ta med i årsberetningen.

 

Nå skal vi se på andre økonomiske analyser. Har dere opplevd at et lag, forening, ideell organisasjon eller annet selskap søker midler, kommunal garanti og støtte?

 

Da bør dere se hvordan tilstanden er før dere går videre. For i kommuneloven § 14-1 tredje ledd står det at kommunen skal forvalte midler og gjeld som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko.

 

For dere skal ikke gi kommunal garanti hvis det er stor økonomisk risiko.

 

 Når det gjelder hvilke verktøy man skal bruke i en analyse finnes det masse forskjellig nøkkeltall. Det er rett og slett veier til rom.

 

KOSTRA har et utvalg og finansielle nøkkeltall...

Les mer
Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.