Vesentlig finansiell risiko

Vi har skrevet om vesentlig økonomisk risiko, og nå skal vi ta for oss finansiell risiko.

 

Departementet skrev i proposisjonen at det må skilles mellom midler som skal forvaltes kortsiktig, og midler som skal forvaltes langsiktig. De midlene som skal utgjøre kommunens løpende likviditet, må forvaltes med lav risiko og høy likviditet. Eksempler vil være på en vanlig bankkonto, høyrentekonto eller pengemarkedsfond med lav risiko. For midler som skal forvaltes i et lengre tidsperspektiv, åpner kommuneloven fortsatt at kommunen kan ta noe høyere risiko, så fremst det ikke innebærer økonomisk risiko for kommunen.

For å finne ut hva som er kortsiktig likviditet og hva som er langsiktig likviditet, kan dere se på hvordan inn- og utbetalingene har vært de siste årene. Inntektene til en kommune, vet vi jo når kommer. Det samme når lønnsutbetalingene skjer. Så dere ser fort tendensen for likviditetsutviklingen. I kommuneloven står det at dere skal ha midler klar til å betale deres forpliktelser.

 

Når det gjelder gjeldsporteføljen, må kommunestyret ta stilling for hva som er akseptabel risiko, uten at kommunen går over mot finansiell risiko. Kommunen må vurdere hvor stor risiko dere skal ta med kortsiktige lån med kort løpetid. Nord Forvaltning mener at dere må ha en strategi med å se på totale porteføljen, for her gjelder alt forfall innen 12 måneder. Mange bruker regelen at kommunen maksimalt kan ha 30 prosent kan ha forfall innen 12 måneder. Dette må dere se på deres situasjon, kompetansenivå og kommune. Det er store forskjeller rundt i kommunene. For husk, dette også lange lån i Kommunalbanken og KLP og obligasjonslån. 

 

Departementet sier at den finansielle risikoen er et begrep som vil kunne endre seg over tid, og at stresstest vil kunne gi en pekepinn hvordan deres situasjon ser ut. Ta både med aktiva og passiva i en slik test, slik at dere får med begge sider.

 

Definisjonen på finansiell risiko dekker alle former for finansiell risiko, slik som kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og så videre. Her sees risikoen opp mot kommunens økonomiske stilling. Kommunen må sikre at oppgaver kan ivaretas og at betalingsforpliktelser dekkes.

 

For at kommunen kan drive en forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning innenfor lovens og finansreglementets rammer, er det en underliggende forutsetning at kommunen har den kunnskapen som er nødvendig. Finansreglementet må utformes i lys av kommunens kompetanse til å vurdere og håndtere finansiell risiko, også når kommunen kjører finansforvaltningstjenester fra andre. Med dette vil Nord Forvaltning bidra til å øke kompetansen blant kommuner. For det er store summer dere jobber med og har ansvaret for. Dere kan ikke stikke hodet nedi sanda, og håper at finansforvaltningen forsvinner. Med onlinekurset i finans, vil du bli tryggere og en bedre forståelse innenfor fagområdet. Dere vil kunne ta valg til finansreglementet, fordi dere vil kunne få mer kunnskap om finans.

 

Det er ikke nok å si at dere ikke tar risiko, fordi dere ikke kan noe om finans. For det er risiko i seg selv.

 

Det er risiko hvis dere ikke vet når dere har forfall på lånene.

 

Det er stor risiko hvis dere ikke vet hvor lang tid dere har rentebinding, og når rentesikringer løper ut.

 

Det er risiko hvis dere plasserer i produkter dere ikke vet hva er.

 

Så meld din interesse for online kurset som du kan ta hvor du vil og når du vil. Du får tilgang til en facebook gruppe hvor du kan stille spørsmål du lurer på.

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.