Økonomiske nøkkeltall- hva skal man velge i en analyse? Del 2

 

Dette temaet er delt opp i to artikler. For her kan vi skrive om så mangt, men vi skal holde det på en enkel og oversiktlig måte. 

 

Her kunne dere lese om hva dere skal ta med i årsberetningen.

 

Nå skal vi se på andre økonomiske analyser. Har dere opplevd at et lag, forening, ideell organisasjon eller annet selskap søker midler, kommunal garanti og støtte?

 

Da bør dere se hvordan tilstanden er før dere går videre. For i kommuneloven § 14-1 tredje ledd står det at kommunen skal forvalte midler og gjeld som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko.

 

For dere skal ikke gi kommunal garanti hvis det er stor økonomisk risiko.

 

 Når det gjelder hvilke verktøy man skal bruke i en analyse finnes det masse forskjellig nøkkeltall. Det er rett og slett veier til rom.

 

KOSTRA har et utvalg og finansielle nøkkeltall er noen.

 

Spørsmålet er hva ønsker dere informasjon om? Hva skal leseren sitte igjen med? Hva er caset dere ønsker å studere?

 

Her får dere de mest brukte finansielle nøkkeltallene, formelen og hva de bør ligge på.

 

Dere bør se på netto driftsresultat, for det viser virksomhetens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til egenfinansiering av investeringer og fondsavsetning, når drifts- og finansutgifter er dekket. Et positivt netto driftsresultat, er en forutsetning for at selskapet skal ha driftsmidler til nye investeringer eller avsetninger for å sikre en strategiske forutsigbar drift.

 

Kommunal og moderniseringsdepartementet anbefaler at norske kommuner har netto driftsresultat over 1,75 prosent over tid. Er det andre selskap eller lag og forening, bør dere se til andre lignende organisasjonsformer. Eller sammenligne tallene noen år tilbake.

 

Soliditetsanalyse

 Egenkapitalandel

Egenkapitalandel viser hvor stor del av virksomheten som er finansiert med egenkapitalen.

Det anbefales at egenkapitalprosenten bør være større enn 30 prosent. Det tilsier at selskapet finansierer sine eiendeler på en akseptabel måte.

 

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser hvor mange kroner selskapet har i gjeld per krone av egenkapitalen, og i hvilken grad en bedrift tåler et tap før det går utover forpliktelsene til långiverne. Er gjeldsgraden på 1, vil det si at selsakapet har like stor gjeld som egenkapital. Virksomheten vil være mer solid jo mindre forholdstallet er. Høy gjeldsgrad innebærer stor økonomiske risiko, der finanskostnadene og likviditetsbehovet for utbetaling til renter og avdrag er store.

 

Finansieringsgrad

Finansieringsgraden viser i hvilken grad anleggsmidlene er langsiktig finansiert med egenkapital og langsiktig gjeld. Den langsiktige kapitalen må i sin helhet finansiere anleggsmidlene, og bør også finansiere halvparten av de minst likvide omløpsmidlene.

 Det anbefales at forholdstallet er mindre enn 1.

 

Lønnsomhetsanalyse

En lønnsomhetsanalyse belyser hvordan lønnsomhet selskapet har. Siden selskaper kommunen analyserer, sjelden skal gi avkastning til eier, er det kun utvalgte nøkkeltall som brukes i denne analysen.

 

Rentabilitet

Rentabilitetsanalyse er et lønnsomhetsmål hvor resultatet settes i forhold til kapital, det vil si dere ser på stor avkastning selskapet har hatt på sine ressurser.

 

Egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabilitet viser avkastning på egenkapitalen til selskapet. Det er ikke så lett å gi korrekt svar på hvor stor egenkapitalrentabiliteten bør være, men egenkapitalen gir kun avkastning når foretaket genererer mindreforbruk. Hvis selskapet hadde gitt avkastning til eier, illustrerer disse tallene hvor mye eier hadde fått igjen.

 

Totalkapitalrentabilitet

Totalkapitalrentabilitet viser avkastning på den totale kapitalen som er bundet i selskapet.

 

Totalkapitalrentabiliteten bør minimum være lik den gjennomsnitlige lånerenten selskapet betaler for sine lån, for å tjene nok til å forrente den samlede kapital som arbeider i selskapet.

 

Driftsmargin

Driftsmargin viser hvor mye som blir igjen i selskapet per omsatt krone etter at alle kostnadene knyttet til driften er dekket. En høy driftsmargin vil si at foretaket har mindre kapitalkostnader enn et selskap med liten driftsmargin.

 

Kontantstrømanalyse

Kontantstrømbaserte modeller prognotiserer den framtidige inntjeningen basert på historiske regnskapstall, og utarbeidet budsjetter for å kunne verdsette nåverdi av egenkapitalen. Kontantstrømmetoden tar hensyn til framtidig inntjening og diskonterer nåverdi. Det finnes flere måter å beregne, deriblant egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden, og det anbefales å benytte totalkapitalmetoden.

 

I denne modellen må dere nok ta noen forutsetninger på pensjonskostnad, ubrukte lånemidler, bankinnskudd hvis ikke selskapet legger ved langsiktige budsjett.

 

Målet er at kontantoverskuddet til totalkapitalen bør være positiv.

 

Risikoscenario og sikringsgrad på lånegjeld

Gjelder analysen din kommune, gjelder ikke sikringer som har forfall innen 12 måneder i perioden som en sikring.

 

Her lager dere enten en graf som viser sikringsgrad på gjelden årene fremover. Legg ved sikringer og fastrenteavtaler.

 

Organisering

Hvordan er objektet organisert. Er det et profesjonelt styre? Hvem er i styret? Har kommunen forutsetninger til å velge styremedlemmer?

 

Konklusjon

Som dere har sett gjennom disse to siste artiklene, er det mange ting en bør tenke på når dere skal lage en analyse. Det er ikke alltid behov for alle, og enda er det mange flere vi kunne tatt med.

 

Som de viktigste vil jeg trekke opp driftsmargin i prosent, likviditetsgrad 1, egenkapitalandel, gjeldsgrad og totalrentabilitet som nøkkeltall som viser veldig mye om regnskapet. MEN, disse nøkkeltallene sier stort sett bare om historiske tall, og lite om hva som skjer framover. Så se på hele organisasjonen, budsjettet og hva det store bildet viser.

 

Lykke til!

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.