Kommunale garantier et godt virkemiddel for å få prosjekter finansiert

 

Ny kommunelov og forskrift

Det kan for eksempel være at et idrettslag vil bygge ny hall eller bygge fotballbane. Prosjekter som gjør at en stram kommuneøkonomi kan få i igangsatt en del prosjekter som ellers ville blitt utsatt. Samtidig er det viktig å ha fokus på at det er en del risiko hvis at garantihaver ikke betaler sine forpliktelser. 

I den nye kommuneloven er det noen endringer fra tidligere. I forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner §2 er det listet opp minimumskrav til innhold i vedtak om garantier

«Et garantivedtak skal angi

 1. hvem garantien er stilt for
 2. hvilket formål garantien gjelder
 3. hvilken type garanti som er stilt
 4. det maksimale beløpet som det garanteres for og hvordan beløpet eventuelt reduseres i garantiperioden
 5. hvilket tidspunkt garantien gjelder fra og når den opphører
 6. om vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19.»

I vedtaket skal det angi hvor mye kommunen garanterer for i tillegg for renter og omkostninger.

I § 3 er det beskrevet at det ikke kan gis garantier utover investeringens løpetid, og ikke lengre enn 40 år. Her kan kommunen velge annen maks løpetid.

I § 4 er det nå spesifisert beløpsgrense for hva som Fylkesmannen nå må godkjenne. Tidligere måtte Fylkesmannen godkjenne alt over 500 000 kroner.

Beløpsgrensen er nå:

Antall innbyggere pr 1. januar året før vedtak

Beløpsgrense

Ikke har over 3000

800 000,-

Mellom 3000- 10 000 innbyggere

2 000 000,-

10 001- 30 000 innbyggere

4 000 000,-

30 001- 100 000 innbyggere

7 000 000,-

100 001-

10 000 000,-

Det vil si at det nå er innbyggerantallet som bestemmer om kommunen må ha godkjennelse hos Fylkesmannen.

Garantityper

Det finnes to forskjellige garantier dere kan gå inn for, simpel og selvskyldner kausjon.

Simpel kausjon betyr at kreditor først må realisere verdier hos debitor ved eventuelt mislighold av lån det er gitt garanti for. Dersom det ikke er tilstrekkelig å dekke restgjeld må garantisten dekke resterende beløp.

Selvskyldner kausjon gjør at kreditor kan gå direkte til garantist for å få utbetalt beløpet som debitor skylder. En selvskyldner kausjon binder opp mindre kapital hos bankene enn simpel kausjon, og vil kunne gi låntaker lavere utlånsrente.

Nord Forvaltning anbefaler at kommunene har som hovedregel å bruke simpel kausjon. Dere kan gå for selvskyldner hvis det utføres lovpålagte kommunale oppgaver og investeringer på vegne av kommunen. Hvis det er en profesjonell organisasjon. Dette betyr god kompetanse og profesjonelt styre, og god økonomistyring. Et tredje kriterier for å tilby selvskyldner vil være at det er stor grad av økonomisk sammenheng mellom kommunen og søker. Det siste punktet vil være at offentlige instanser samarbeider om å gjennomføre en investeringer eller prosjekt hvor det inngår som lovmessig oppgave.

Garantireglement

Vi anbefaler at kommunen har noen interne retningslinjer for hvilke prosjekter dere skal være kausjonist for. Det anbefales at dere gjør gode analyser på søker, og ser på helthetlig risiko. For skulle låntaker ikke klare med forpliktelsene, er det kommunen som står med risikoen. I en anstrengt kommuneøkonomi, kan det være krevende hvis det skulle bli tilfelle.

Dette er hva vi anbefaler dere bør ha noen tanker om:

 • Skal dere gå for maks tak på hva dere kan gi i kommunal garanti basert på driftsinntekter?
 • Hvilke prosjekter skal dere prioritere og i hvilken rekkefølge?
 • Når skal dere gå inn for simpel eller selvskyldner kausjon?
 • Max løpetid på kommunal garanti?
 • Hvordan skal dere vurdere søknadene?
 • Hva skal søknadene inneholde?
 • Hva skal vedtakene inneholde?

 

 

 

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.