Kvalitetssikre finansreglement

 

Kommunelov og forskrift

 Det står i kommuneloven § 14-1 tredje ledd at kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

Alle kommuner skal ha finansreglement som er vedtatt i kommunestyret.

I kommunelov § 14-13 første ledd står det at finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller fylkeskommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

I andre ledd står det videre at hvis det avdekkes avvik fra finansreglementet, skal det iverksettes nødvendige tiltak. Hvis det er nødvendig for å unngå vesentlig finansiell risiko, blant annet for å sikre at løpende betalingsforpliktelser kan innfris, skal kommunestyret eller fylkestinget selv endre finansreglementet.

 

I forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner § 6 står det spesifisert minimumskrav til hva reglementet skal inneholde. 

I forskriften § 6 andre ledd står minimumskravene:

Finansreglementet skal minst angi

a.

hva som er formålet med forvaltningen

b.

hvilke midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet

c.

hvilke midler som skal forvaltes med en lang tidshorisont

d.

hvilke avkastningsmål, rammer og begrensninger som gjelder for forvaltningen av midlene som er nevnt i bokstav b og c

e.

hvilke rammer og begrensninger som gjelder for forvaltningen av gjeld

f.

hvordan avvik fra finansreglementet skal håndteres.

 

Det skal også spesifiseres hva som er maks risiko for kommunen, kravene til risikospredning og hvilke finansielle instrumenter som kommunen kan bruke. Eksempelvis kan kommunen dere inngå sertifikatlån eller inngå rentebytteavtale?

I forskriften § 7 skal en uavhengig instans med tilstrekkelig kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning vurdere om finansreglementet legger opp til en forvaltning som ikke tar finansielle risiko, sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Finansreglementet skal kvalitetssikres at minimumskravene i forskriften er tatt med.

Arbeidsrutinene for finansforvaltningen skal også kvalitetssikres. Her legger dere fram for hvordan dere jobber med finans. Har dere ikke det? Ta kontakt, så kan vi hjelpe dere på veien.

 

Hvordan går dere frem?

Når dere har laget finansreglement og arbeidsbeskrivelse, kan dere ta kontakt med Nord Forvaltning, så kan vi kvalitetssikre finansreglement og arbeidsbeskrivelsene deres. Dette dokumentet må legges ved den politiske saken til kommunestyret. 

 

Send en mail til [email protected]

Eller ring Malin på 483 41 820.

 

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.