Kommunalt eide selskap og krav om eiermelding

De aller fleste kommunene eier eller er delaktig i forskjellige selskaper i nærområdet deres.

Det er forskjellige planer og meninger med eierskapet. Det kan være å løse kommunale oppgaver eller utvikle kommunen. Dette kan løses ved å bruke kommunalt eide aksjeselskap, kommunale foretak, konkurranseutsette hele eller deler av tjenesten eller for eksempel samarbeide med andre.

 

Det er kommunestyret med ordfører som er utøvende eier til disse selskapene.

Det skal i løpet av året gjennomføres generalforsamlinger, valg av styremedlemmer, utredninger i forbindelse med selskapene og eiermøter.

 

I kapittel 26 i kommuneloven står det at kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. I kommunelov § 26- 1 andre ledd står det som følger:

 Eierskapsmeldingen skal inneholde:

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring

b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 

 

Ved utarbeidelse av eiermeldingen må det være en god dialog og samarbeid med politikerne. Ordfører med Kommunestyret bør ha en tanke om hvilken retning disse selskapene skal ha. Skal det være finansielt eller ideelt mål? Som eier må kommunen ha klare langsiktige mål selskapene skal jobbe mot.

 Kommunedirektøren bistår ordfører med strategi og samle alle selskapene i eiermeldingen.  

 

Nytt i kommuneloven er et tillegg i § 23-6 femte ledd om at kontrollutvalget også kan utøve tilsyn for selskaper som kommunen eier sammen med private, helt privateide selskaper, stiftelser med mer. Dette tilsynet gjelder kun undersøkelse for å se om selskapet gjør det som er avtalt i kontrakt.

 

Noen ganger kan det komme behov for utredninger om hvilken selskapsform som er best for det aktuelle caset og din kommune. Kanskje er det mest hensiktsmessig å ha en tjeneste i aksjeselskap eller som kommunalt foretak.

 

Last ned 5 steg som bør være med i en slik utredning. For at politikere skal kunne gjøre best mulig vurderinger, bør de se fordelene og ulempene med de ulike alternativene som finnes. Det være at tjenesten blir i kommunal regi, det settes i kommunalt foretak, kommunalt eid aksjeselskap, samarbeides med andre, internkommunalt samarbeid og så videre.

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.