Forskjellen mellom Nordic Trustee og VPS

Hvis en kommune har lån, og kanskje går ut i markedet, har det kommet opp navn som Nordic Trustee og VPS. Hva er forskjellen på disse? 

Nordics Trustee ble etablert i 1993. Utgangspunktet var behovet for en profesjonell uavhengig instans, som på vegne av långiverne kunne følge opp og overvåke låntagers forpliktelser i norske obligasjonslån. Deres oppgave i låneforhold er å inngå låneavtalen på vegne av investorene, og overfor låntageren følge opp og ivareta de rettighetene som investorene i verdipapirene har i kraft av låneavtalen. Det vil si at Nordic Trustee utøver kreditorrettighetene på vegne av investorene.

Nordic Trustee utøver i dag også overvåkning og oppfølging av sertifikatlån, deponeringsavtaler prosessagentoppdrag, samt enkelte andre avtaleforhold som krever en løpende oppfølging, som følger av at en av partene ikke er i stand til, eller ikke finner det hensiktsmessig, å ivareta denne funksjonen selv.

Med utgangspunkt i datagrunnlaget som Nordic Trustee har om norske rentebærende verdipapirer (obligasjoner og sertifikater), distribueres datainformasjon om slike papirer til markedet gjennom Stamdata AS. Her kan du sjekke ISIN lånenummer og hvem låntaker er

 

Gjennom meglere, banker og forvaltningsselskaper tilbyr Euronext VPS kontotjenester, oppgjørstjenester og servicetjenester for utstedere og investorer. Ved bruk av disse tjenestene kan utstedere og investorer hente inn kapital, holde eieroversikt, samt sikre og omsette sine rettigheter.

 

Euronext VPS leverer tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. De tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge: aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fond. Tjenestene blir levert til utstedere og investorer gjennom et nettverk av meglere, banker og forvaltningsselskaper. Det er disse, kontoførerne, som forvalter kunderelasjonene og som står for den daglige bruken av VPS-tjenestene.

 

Euronext VPS sin virksomhet blir regulert av Finansdepartementet og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. De har konsesjon etter verdipapirregisterloven. For prisliste som oppdateres årlig, gå til www.euronextvps.no.

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.