Etiske retningslinjer i et finansreglement

I et finansreglement er det mange kommuner som ønsker etiske retningslinjer rundt plasseringer.

 

Høy etisk standard i kommunen legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne.

 

Hvorfor bør kommunen fokusere på etikk?

 • Vi ønsker å ha tillit hos politikere og i samfunnet rundt oss.
 • Vi er avhengig av godt omdømme.
 • Vi er avhengig av godt arbeidsmiljø og godt samspill.
 • Vi har ansvar for viktige oppgaver på vegne av samfunnet.
 • Vi må sikre at medarbeidere vet hva som gjelder – trygghet.
 • Det er lite ønskelig med medarbeidere som bevisst ikke følger lover, forskrifter og/eller interne rutiner, samt avtalte spilleregler.

 

Forutsigbarhet, etterprøvbarhet og likebehandling skal ligge til grunn forretningsdriften. Kommunen skal unngå påstander om kameraderi, inhabilitet eller avsløringer om korrupsjon som kan svekke kommunens legitimitet og styringsevne.

Korrupsjon er når en ansatt mottar en godtgjørelse for å utføre eller unnlate å utføre en tjenestehandling. Dersom hensikten med en gave er å påvirke utfallet av en sak, er dette straffbart både for den som gir og den som mottar gaven. Smøring brukes ofte når en ansatt mottar et mindre beløp for å gjøre jobben sin raskere eller legge til rette for en gunstigere saksbehandling enn det som ellers er vanlig. Kameraderi forbinder vi gjerne med å tilgodese «våre egne». Det kan være venner, andre medlemmer i det idrettslaget man deltar i, partikamerater eller gamle kjente.

Transparency International[1] jobber for en verden hvor myndigheter, næringsliv, sivilsamfunn og den enkeltes liv er fri for korrupsjon. De har utarbeidet en håndbok til kommuner for antikorrupsjon[2].

Hvordan kan du bidra?

 • Ikke delta i reklame for leverandører som har levert produkter eller tjenester til kommunen.
 • Ikke ta imot gaver, bonuser mv. uansett størrelse. Det kan bevisst eller ubevisst skape en form for lojalitet.
 • Unngå personlige fordeler som kan påvirke saksforberedelse, vedtak eller utøvelse av tjenester, eller kan føre til at noen oppfatter det slik. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, personlige rabatter, reiser og lignende.
 • Gjestfrihet og representasjon må ikke utvikles slik at det påvirker beslutningsprosessen, eller kan føre til at noen oppfatter det slik.
 • Ikke bruk kommunens eiendeler privat eller tilegn deg personlige fordeler av kommunens ressurser.
 • Ikke benytt din markedsposisjon til å inngå rabattavtaler.

 

Kommunen kan se til ulike kilder for å koble de etiske retningslinjene til finansreglementet. Det mest brukte er de til enhver tid gjeldende retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Det går ut på å unngå selskaper som fremstiller visse typer våpen, baserer sin virksomhet på kull, eller som produserer tobakk. SPU har som mål om å skape høyest mulig avkastning med fokus på selskapsstyring og bærekraft. SPU har tydelige forventinger til selskaper som fondet er investert i rundt hvordan de skal forholde seg til globale utfordringer i sin selskapsstyring. Forventingene er i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftmål.

 

Det følgende er fokusområdene til fondet:

 • barns rettigheter[3]
 • klimaendringer[4]
 • vannforvaltning[5]
 • menneskerettigheter[6]
 • skatt og åpenhet [7]
 • anti-korrupsjon[8]
 • bærekraftig bruk av havet [9]

 

Et eksempel på en formulering i finansreglementet kan være: «De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), skal være styrende for XX kommune sin etiske håndtering av finans- og gjeldsforvaltningen.»

 

I tillegg bør kommunen rapportere rundt disse retningslinjene i finansrapportene, enten under alle tre eller i det minste pr 31.12. Det må inkluderes hvordan kommunen aktivt skal ta hensyn til dette, og hvordan kommunen har etterlevd denne formuleringen.

 

Det er lett å skrive slike formuleringer om en aktiv holdning til hvordan kommunen håndterer de etiske retningslinjene, og hvordan de har blitt etterlevd. Den reelle verdien er imidlertid liten så lenge de ikke løftes frem. Mange bruker imidlertid eksterne forvaltere, og unnskylder seg med at de ikke har mulighet til å ettergå plasseringene til forvalterne.

 

 

 

[1] http://transparency.no

[2] http://transparency.no/wp-content/uploads/ti_kommunehandboka_2017_web.pdf

 

[3] https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/prinsipper/expectations-to-companies/barns-rettigheter/

[4] https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/prinsipper/expectations-to-companies/klimaendring2/

[5] https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/prinsipper/expectations-to-companies/vannforvaltning/

[6] https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/prinsipper/expectations-to-companies/menneskerettigheter/

[7] https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/prinsipper/expectations-to-companies/skatt-og-apenhet/

[8] https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/prinsipper/expectations-to-companies/anti-korrupsjon/

[9] https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/prinsipper/expectations-to-companies/barekraftig-bruk-av-havet/

Close

50% Ferdig

Registrer deg og få nyhetene rett i innboksen din. 

Sjekk spamboksen, av og til kan mail havne der.